บริการของเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายในของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

48765  ผู้อำนวยการกองกลาง

48763  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป การเงิน/พัสดุ แจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร ข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ

42149  หน่วยบุคคล

48767  หัวหน้างานสารบรรณ คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย ติดตามหนังสือภายใน

44758  หนังสือภายนอก

44757  ระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง

48769  รับส่งจดหมาย/พัสดุไปรษณีย์/การบินไทย

48792  ศูนย์ผลิตเอกสาร

48728  ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร

44555  บริการยานพาหนะกลาง

002-2002-3