งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3670/2561 เรื่อง การจัดทำหนังสือมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3671/2561 เรื่อง การรับ และส่งหนังสือ
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3672/2561 เรื่อง การรับและส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบงานสารบรรณ
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3673/2561 เรื่อง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายหนังสือ
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3674/2561 เรื่อง มาตราฐานตรา แบบพิมพ์ และซองจดหมาย
 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3675/2561 เรื่อง กำหนดรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1347/2561) เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.1.1.1/ว 760  ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือเสนออธิการบดี
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.1.1.1/ว 1298 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร DMS ในการบันทึกข้อมูล รับ ส่ง เอกสาร
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0514.1.1/ว 1319 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง ขอแจ้งแนวการปฏิบัติการเวียนเอกสารในระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS
หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง ที่ ศธ 0201.2/ว 429 ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 เรื่อง ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ

 • หนังสือภายใน/บันทึกข้อความ    
 • หนังสือภายนอก    
 • หนังสือประทับตรา    
 • หนังสือคำสั่ง    
 • หนังสือระเบียบ    
 • หนังสือข้อบังคับ    
 • หนังสือประกาศ    
 • หนังสือมอบอำนาจ
  • กรณีทั่วไป    
  • กรณีบริการวิชาการหรือทุนวิจัย    
 • หนังสือภาษาอังกฤษ
  • แบบลงชื่อเต็ม เป็นพิธีการ    
  • แบบลงชื่อเต็ม เป็นพิธีการ (กรณีรักษาการแทน)    
  • แบบลงชื่อเต็ม เป็นพิธีการ (กรณีปฏิบัติการแทน)    
  • แบบลงชื่อเต็ม ไม่เป็นพิธีการ    
  • แบบไม่ลงชื่อเต็ม    
 • หนังสือรับรอง    
 • หนังสือรายงานการประชุม กรณีประชุมทั่วไป    

ตราประทับภาษาไทย ไฟล์รูปภาพ(.jpg) / ไฟล์ Photoshop(.psd)
ตราประทับอังกฤษ ไฟล์รูปภาพ(.jpg) / ไฟล์ Photoshop(.psd)
ตราประทับไทย-อังกฤษ ไฟล์รูปภาพ(.jpg) / ไฟล์ Photoshop(.psd)

ภาษาไทย-ขาวดำ (JPG) (PNG) / ภาษาไทย-สี  (JPG) (PNG)
ภาษาอังกฤษ-ขาวดำ  (JPG) (PNG) / ภาษาอังกฤษ-สี  (JPG) (PNG)