การขอหนังสือนําจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3-5 วันทําการ (นับจากวันที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับเอกสาร)

สําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้ Passport Official นั้นจะต้องมีการขอหนังสือนําจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศเสียก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือเรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับจริง+สําเนา
  2. สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคล
  3. สําเนาหน้า Passport
  4. กรณี เดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พิมพ์ ชื่อ – สกุล เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเลข Passport ในกระดาษ A4 โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ต้องตีเส้นตาราง พร้อม Print แนบกับเอกสาร
  5. ค่าดําเนินการ 200 บาท/คน
  6. รวบรวมเอกสารทั้งหมดใส่ซอง จ่าหน้าซองถึง
    หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุงเทพมหานคร
  7. นําเอกสารไปฝากส่งที่ งานสารบรรณ กองกลาง อาคารสิริคุณากร ชั้น 1 ก่อนเวลา 14.30 น. ของวันทําการ
งานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 11
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ 0 2354 5490 โทรสาร 0 2354 5566