การขอวีซ่าจีนรูปแบบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 58 เป็นต้นไป สถานฑูตจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการขอวีซ่า เป็นระบบการยื่นเอกสารผ่านตัวแทน Chinese Visa Application Service Center

เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน สำหรับชาวไทย ได้แก่
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่เหลือวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรามากกว่า 2 หน้าคู่
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสุกล (ถ้ามี)
 • เอกสารเพิ่มเติม กรณี
  – เด็กอายุ 6-18 ปี ได้แก่ สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา
  – เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ได้แก่ สำเนาสูติบัตร เอกสารแปลสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา
  – เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยสำนักงานเขต

ระยะเวลาดำเนินการขอวีซ่าจีน ประมาณ 15 วันทำการขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีนอัตราใหม่
 • ขอวีซ่าท่องเที่ยว หนังสือเดินทางไทย ขอวีซ่าเข้า-ออกประเทศจีนได้ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
 • ขอวีซ่าท่องเที่ยว หนังสือเดินทางไทย ขอวีซ่าเข้า-ออกประเทศจีนได้ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
 • ขอวีซ่าธุรกิจ หนังสือเดินทางไทย ขอวีซ่าเข้า-ออกประเทศจีนครึ่งปี หลายครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท
 • ขอวีซ่าธุรกิจ หนังสือเดินทางไทย ขอวีซ่าเข้า-ออกประเทศจีน 1 ปี หลายครั้ง ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

**หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมค่าบริการในการยื่นขอวีซ่าผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ และหากเป็นหนังสือเดินทางต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/