รายละเอียดใบงาน :001353

ผู้แจ้ง : ศรีจันทร์ กิตติกำจร
หน่วยงาน : กองคลัง
แจ้งซ่อมระบบ : อื่น
ลักษณะการชำรุด :
หน้าต่างชำรุด (ที่ล็อกหน้าต่างเดือยล็อกหัก) 1 ตัว
บริเวณ :กองคลัง ชั้น :1
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน