รายละเอียดใบงาน :001351

ผู้แจ้ง : ดารณี แสงวงค์
หน่วยงาน : กองกฎหมาย
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบปรับอากาศ
ลักษณะการชำรุด :
แอร์ไม่เย็น
บริเวณ :งานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ กองกฎหมาย บริเวณโถงกลาง ชั้น :3
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน