รายละเอียดใบงาน :001350

ผู้แจ้ง : ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม
หน่วยงาน : กองบริหารงานกลาง
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบไฟฟ้า
ลักษณะการชำรุด :
หลอดฟลูออเรสเซนต์เสีย 1 หลอด
บริเวณ :กองบริหารงานกลาง (หน้าโต๊ะคุณพิสมัย) ชั้น :1
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพเสร็จงาน ภาพเสร็จงาน