รายละเอียดใบงาน :001349

ผู้แจ้ง : ดวงชีวัน เพชรสังคาด
หน่วยงาน :
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
ลักษณะการชำรุด :
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Lan ได้
บริเวณ :ฝ่ายที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ชั้น :6
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ