รายละเอียดใบงาน :001347

ผู้แจ้ง : บุญล้อม ทองพรมราช
หน่วยงาน :
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบปรับอากาศ
ลักษณะการชำรุด :
เครื่องปรับอากาศที่งานสวัสดิการ เสีย คะ ตอนนี้ไม่เย็นเลย
บริเวณ :งานสวัสดิการ กองทรัพยากรบุคคล ชั้น :1
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ