รายละเอียดใบงาน :001343

ผู้แจ้ง : ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม
หน่วยงาน : กองบริหารงานกลาง
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบไฟฟ้า
ลักษณะการชำรุด :
ถอดป้ายห้องนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเก่าออก และป้ายบอกทาง KKU FMIS
บริเวณ :หนาลิฟต์ ฝ่างตู้ ATM ชั้น :4
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1