รายละเอียดใบงาน :001339

ผู้แจ้ง : กฤษฎี ปทุมชัย
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบไฟฟ้า
ลักษณะการชำรุด :
หลอดฟลูออเรสเซนต์เสีย 1 หลอด
บริเวณ :กองยุทธศาสตร์ ชั้น 4 ชั้น :1
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพเสร็จงาน