รายละเอียดใบงาน :001336

ผู้แจ้ง : บุษรา ศุขวิเศษ
หน่วยงาน : ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานอธิการรบดี
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบไฟฟ้า
ลักษณะการชำรุด :
หลอดไฟยาวเสื่อมสภาพ
บริเวณ :ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักงานอธิการรบดี ชั้น 6 ชั้น :6
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพเสร็จงาน