รายละเอียดใบงาน :001335

ผู้แจ้ง : ดารณี แสงวงค์
หน่วยงาน : กองกฎหมาย ชั้น 3
แจ้งซ่อมระบบ : แก้ไขระบบไฟฟ้า
ลักษณะการชำรุด :
หลอดไฟกระพริบ
บริเวณ :กองกฎหมาย ชั้น 3 บริเวณโถงกลาง(ห้องจรรยาบรรณเดิม) ชั้น :3
สถานะ : เสร็จสิ้นการซ่อม

ตารางติดตามงาน

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ

รายชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีรายชื่อ ช่าง ผู้รับผิดชอบ
ภาพที่ 1