ติดต่อเจ้าหน้าที่ นาย ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ 48763
มือถือ 0804056549
โปรแกรมเมอร์ นาย ภาสพันธ์ จิโนทา
นักวิชาการโสตทํศนศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ 48763
มือถือ 0885627441