วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

กาลพฤกษ์ 2
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 6
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 7
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 8
...
08:00 - 16:30
ปิดเพื่อบำรุงสถานที่

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 5
...
09:00 - 12:00
ประชุมกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

กองบริหารงานกลาง 45579
กาลพฤกษ์ 4
...
08:30 - 12:00
สอบข้อเขียน ผอ.กองฯ คณะทันตแพทยศาสตร์

กองทรัพยากรบุคคล 50663
สิริคุณากร 3
...
08:30 - 12:00
สอบข้อเขียน (ผอ.กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์)

กองทรัพยากรบุคคล 50663
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (งดการใช้งาน เพื่อใช้เป็น office ชั่วคราว )
...
09:00 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 48193
กาลพฤกษ์ 2
...
08:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน

กองกฎหมาย 48696
กาลพฤกษ์ 5
...
12:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง มข. ที่ 7559/2564 ครั้งที่ 6/2564

กองกฎหมาย 48696