กองการกีฬา

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202778 ภายใน 44411/44412 มือถือ 087-8675197 อีเมล chalermpol@kku.ac.th
ประกาศ
 • 1 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 : ในการใช้สถานกีฬาสำหรับการฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน KKU Game ด้วยสถานกีฬามีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คณะใดคณะหนึ่งในการขอใช้สถานกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมเป็นการเฉพาะ โดยงานบริการสถานกีฬาได้ประสานกับชมรมที่จัดการแข่งขันเพื่อจัดตารางการฝึกซ้อมให้ทุกคณะอย่างเท่าเทียมกัน ตามเวลาการให้บริการสถานกีฬา คือ 07.00 - 21.00 น.
 • 18 ก.พ. 64 ถึง 27 พ.ค. 64 : ปิดสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งดให้บริการ) ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 8 ก.พ. 64 ถึง 27 พ.ค. 64 : ปิดอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ (งดให้บริการ) ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ สัญญาเลขที่ สธ/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
 • LOGIN
  บุคลากรภายใน login SSO-KKU มข.loginSSO
  บุคคลภายนอก login
  Email หมายเลขบัตรประชาชน

  วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

  สถานที่วัน/เวลาหัวข้อการใช้บริการจำนวน
  ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินรวม