กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โทรศัพท์ 0 4320 2057 โทรสาร 0 4320 2216


General Affairs Division, Khon Kaen University


Tel. +66 4320 2057 Fax. +66  4320 2216